Ansökningsvillkor för enskilda

Stiftelsen lämnar bidrag till enskilda utvecklingsstörda personer.
Observera; vänligen bifoga intyg att sökande är behörig .Vederbörandes ekonomiska situation är avgörande. Läkarintyg och kuratorsintyg kan erfordras för att styrka behov av bidrag till visst ändamål. Uppgifter om ekonomiska och andra förhållanden skall lämnas på särskild blankett som tillhandahålls av Stiftelsen, klicka här

Bidragens storlek och fördelning beror dels på tillgängliga medel, dels på antalet ansökningar. Bidrag lämnas ej till sådana ändamål som stat eller kommun skall bekosta. Ej heller lämnas allmänt ekonomiskt bistånd. Bidrag utgår inte för lönekostnader till personal eller medföljande personer.
I andra fall lämnas bidrag till transportmedel, rekreationsresor, nöjen mm.

OBS!  Bidrag utgår ej för saker som införskaffats eller aktiviteter som genomförts, innan styrelsens beslut.

Senaste ansökningsdatum är den 8 oktober 2018

Beslutet kan inte överklagas,