Ansökningsvillkor för enskilda

Stiftelsen lämnar bidrag till enskilda personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Observera; vänligen bifoga läkarintyg för att styrka diagnosen. Inga ansökningar behandlas utan läkarintyg.

Vederbörandes ekonomiska situation är avgörande.  Uppgifter om ekonomiska och andra förhållanden skall lämnas på särskild blankett som tillhandahålls av Stiftelsen, klicka här

Bidragens storlek och fördelning beror dels på tillgängliga medel, dels på antalet ansökningar. Bidrag lämnas ej till sådana ändamål som stat eller kommun skall bekosta. Ej heller lämnas allmänt ekonomiskt bistånd. Bidrag utgår inte för lönekostnader till personal eller medföljande personer.
I andra fall lämnas bidrag till transportmedel, rekreationsresor, nöjen mm.

OBS!  Bidrag utgår ej för saker som införskaffats eller aktiviteter som genomförts, innan styrelsens beslut. Ej heller utgår bidrag till sökande som erhållit bidrag under 2023.

Senaste ansökningsdatum är den 28 februari 2024

Beslutet kan inte överklagas,