Stadgar

Utdrag ur stadgar för “Syster Hulda Englunds Stiftelse Ekeliden”

  • Stiftelsens namn är “Syster Hulda Englunds Stiftelse Ekeliden”
  • Stiftelsen, som genom ett samtidigt härmed upprättat avtal övertagit Vårdhemmet Ekeliden i Tyringe, skall ha till ändamål för sin verksamhet att omhänderha vård och omsorg av utvecklingsstörda. Skulle stiftelsen nödgas avveckla den egna vårdverksamheten skall stiftelsens medel på sätt styrelsen finner lämpligt användas för att bidraga till vård och omsorg av utvecklingsstörda.